Emri i Lëndës : European Union Law
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 413-1 B 1 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi This subject deals with the establishment and the functioning of the initially European Communities and now the European Union. It starts with an analysis of the political social and economic circumstances that excited after the second World War and which led to the agreements of cooperation that brought about among others the establishment of the three Economic Communities. Than we analyze the hurdles existing in the way of market unification and the history and law for their surmounting. The Single European Act and the new Strategy for the Technical Harmonization is analyzed fully here. Than we proceed with the full explanation of the scope of the four fundamental freedoms that constitute the pillar of the economic union, expressly the freedom of movement of goods, od people, of capital (including the monetary union), as well as of services and of establishment. Then chronologically we go on with the project for the European Unions, starting with the Maastricht Treaty Plan to the Lisbon Treaty. The institutions, their role and their interplay take an important part in this stage of the subject. The European Court of Justice and its specific jurisdiction combined with same case law take one important chapter in this framework. We continue with the principles of the EU Law, and then with its international personality. At last we analyze the relations of the European Union with the Balkans specifically we treat the Stability Pact as well as the Stabilization and Association Process, the elements of a SA Agreement, the stages of the relations between Albania and we and its financial assistance. At the end the student has got enough valuable information re the European integration, its objectives and the aims of Albania in this process.
Objektivat Having completed this class, participants should be able to understand EU legal system, political driving forces in the process of the European Integration, institutional framework of the EU; functioning of the common market and the four fundamental freedoms and the foreign policy of the EU toward Western Balkan with the special reference to Albania.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Një vështrim i Përgjithshëm mbi Integrimi Evropian
2Analizë Ligjore e Aktit Unik Evropian dhe Traktati i Mastrihtit
3Analizë Ligjore e Traktatit të Amsterdamit dhe Nisës - Reforma Institucionale dhe Procesi i Zgjerimit - Karta Evropiane Themelore e të Drejtave të Njeriut - Kushtetuta e Bes dhe Traktati i Lisbonës
4Lëvizja e Lirë e Mallrave - Pengesat në Tregun e Brendshëm
5Lëvizja e Lirë e Kapitaleve - Bashkimi Ekonomik dhe Monetar
6Lëvizja e Lirë e Personave - Qytetaria Evropiane
7Lëvizja e Lirë e Shërbimeve
8Provim Gjysmëfinal
9Evoluimi histroik i institucione të BEs - Përbërja dhe Kompetencat
10Burimet Dytësore të BEs: Rregulloret, Direktivat dhe Vendimet
11Gjykata Evropiane e Drejtësisë: Përbërja, Kompetencat dhe impakti i disa vendimeve në kuadrin ligjor të BEs
12Parimi i zbatueshmërisë së drejtëpërdrjte - efektit të drejtëpërdrjte dhe parimi i supremacisë
13Personaliteti Juridik i BEs
14Procesi i Stabilizim Associmit me Balkanin Pereëndimor: Elementet dhe rendesia
15Marrëdhëniet BE – Shqipëri dhe sfidat e Shqipërisë për anëtarësim
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të kuptojne organizimin dhe funksionimin e BEs.
2Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të kuptojne procesin integrues dhe rolin e shteteve anëtare në këtë proces
3Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të kuptojne politikat e BEs dhe tendencat drejt zgjerimit
4Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të kuptojne vlerat, objektivat dhe kompetencat e BEs
5Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të kuptojne në mënyrë të përgjithshme organizimin dhe funksionimin e tregut të brendshëm qe përfaqëson fillimin dhe elementin e rëndësishëm te integrimit Evropian
6Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të kuptojne organizimin, funksionimin dhe kompetencat e institucioneve të BEs
7Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të kuptojne Procesin e Stabilizim Associmit
8Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të kuptojne ndryshimin ndërmjet BEs dhe organizatave të tjera Ndërkombëtare
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 0100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 140
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)