Emri i Lëndës : International Litigation and Arbitration
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 523-1 B 3 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qёllimi i kursit ёshtё analiza e formimit, natyrёs dhe efekteve tё kontratёs sё arbitrazhit, adresimi i çёshtjeve si pёrcaktimi, kontestimi dhe shkarkimi si dhe detyrimet dhe tё drejtat e arbitrave, palёve nё mosmarrёveshje dhe institucioneve tё arbitrazhit. Pёr tё bёrё kёtё do tё pёrdorim njё teori gjysёm autonome tё natyrёs juridike tё arbitrazhit ndёrkombёtar dhe njё teori kontraktuale tё natyrёs legale tё kёsaj marrёdhёnieje. Gjithashtu do tё analizojmё kontratёn e institucionit me palёt nё mosmarrёveshje dhe efektet e saj nё kontratёn e arbitrit sipas normave tё institucioneve nё juridiksione tё ndryshme pёr tё dhёnё njё pamje globale tё çёshjeve tё trajtuara. Mё tej, kemi si qёllim ekzaminimin e kontratёs sё arbitrit nga njё prespektive e ligjit tё arbitrazhit dhe praktikёs duke hedhur dritё mbi juridiksione tё ndryshme nё Afrike, Azi, Europё dhe Amerikёn e Jugut.
Objektivat Ky kurs do tё pёrqёndrohet nё hartimin e kontratёs sё arbitrazhit dhe termat e kёsaj kontrate si dhe kontrata e institucionit. Çёshtja e parё e rrjedhojave tё shkeljeve tё termave tё kёsaj kontrate dhe impakti i saj nё pёrjashtimin apo kufizimin e pёrgjegjёsisё sё arbitrave dhe institucioneve trajtohet nёpёrmjet konkluzionit qё pёrderisa kёto tranzaksione janё kontraktore dhe termat e tyre mund tё kategorizohen si njё kontratё normale, atёherё zgjidhje tё karakterit kontraktues tё zakonshёm mund tё aplikohen shkeljeve tё kёtyre normave.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Marrёveshja e arbitrazhit
2Teoritё juridike dhe relacionale
3Teoria e juridiksionit
4Teoria e kontrates
5Teoria mikse apo hibride
6Palёt ne kontratёn e arbitrit
7Formimi i kontratёs sё arbitrit
8Provim Gjysmëfinal
9Zgjidhjet
10Pёrfundimi i kontratёs
11Procedura e arbitrazhit nё Shqipёri
12Rastё tё arbitrazhit nё Shqipёri
13“Sky Petroleum”
14“Burimi Srl” & “Eagle Games sh.a.”
15“CEZ” shpёrndarje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Aftёsia dhe kapaciteti pёr tё analizuar problemet që lindin nga raportet tregtare ndërkombëtare
2Njohje e procedures mbi zgjidhjen e mosmarrёveshjeve midis paleve, rastet e gjykuara tё gjykatave ndёrkombёtare tё arbitrazhit.
3Njohja dhe zbatimi i vendimeve tё gjykatave tё arbitrazhit ndёrkombёtar nё juridiksionin e brendshёm.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 151
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.04
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)