Emri i Lëndës : E Drejtë Penale e Krahasuar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 535-1 D 4 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda E Drejta Penale e Krahasuar ka si qëllim t’u shërbejë studentëve dhe juristëve, për t’i pajisur ata me kulturën e institucioneve dhe instituteve të së drejtës penale të vendeve të ndryshme . Studimi i kësaj disipline , përbën një parakusht për të kuptuar dhe paraprirë evolucionin e së drejtës së brendshme. Trualli në të cilën operon kjo disiplinë janë legjislacionet penalo – proceduriale tëhuaja . Studimet e krahasuara përbëjnë bazën e njohjes së ligjit të huaj dhe për pasojë të përmirësimit e unifikimit të tendencave pozitive në zhvillimet e ndryshme legjislative. Në kuadrin e kësaj disipline, pasqyrohen në mënyrë kronologjike procesi i lindjes dhe zhvillimit të traditave të ndryshme ligjore në lëmin penal. Studimet e krahasuara kanë filluar të zhvillohen jo shumë hershëm dhe nuk kanë rreshtur deri në ditët tona kur prirja e integrimit sidomos për Shqipërinë , ngre në rend të ditës standarte të krahasueshme me anëtarët e tjerë komunitarë që përbëjnë atë që në terma të tjerë njihet si “Evropa Juridike”. Kjo disiplinë tenton të krijojë një tablo të qartë të sistemeve kryesore të së drejtës penale në Evropë e më gjerë.
Objektivat Kursi i të Drejtës Penale të Krahasuar synon të familjarizojë studentët me elemente fondamentale e të thelluara të procesit të krahasimit. Në përfundim të tij, studenti do të rezultojë i pajisur me njohuri të thelluara përsa i përket arkitekturës së funksionimit të aktorëve të sistemeve të drejtësisë figurave të ndryshme të veprave penale nga më komplekset me të cilat përballet aktualisht realiteti shqiptar dhe ai botëror.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Objekti i së drejtës penale të krahasuar. Qellimi. Marredhenia me disiplinat e tjera.
2Metodat e perdorura. Teoria e burimeve të së drejtës penale të krahasuar
3Familjet kryesore të së drejtës. Karakteristikat dhe tiparet dalluese të sistemeve juridike penale të tyre
4Sistemet e procedimit penal. Karakteristikat e sistemi akuzator dhe inkuizitor.
5Vështrim krahasimor mbi rolin e aktorëve të drejtësisë në procesin penal
6Vështrim krahasimor i hapave procedurale në procesin penal.
7Vështrim krahasimor i instituteve kryesore të së drejtës penale dhe asaj procedurale penale.
8Provim Gjysmëfinal
9Sistemi amerikan i drejtësisë penale.
10Sistemi anglez i drejtësisë penale.
11Sistemi italian i drejtësisë penale.
12Sistemi gjerman i drejtësisë penale. Sistemi belg i drejtësisë penale
13Sistemi francez i drejtësisë penale.Sistemi spanjoll i drejtësisë penale
14Sistemi grek i drejtesisë penale. Sistemi skocez i drejtesisë penale.
15Sistemi turk i drejtesisë penale. Sistemi kosovar i drejtesisë penale.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të njohin rëndësinë, qëllimin si dhe metodat e krahasimit të sisteme të ndryshme të drejtësisë penale
2Studenti do të njohë rolin e aktorëve të drejtësisë në sistemin penal, ecurinë e fazave të ndryshme të procesit në sisteme të ndryshme penale, si dhe të instituteve kryesore të drejtësisë penale.
3Studenti do të njihet me sistemet juridike penale të një sërë shteteve
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 0100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 140
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)