Emri i Lëndës : Comparative Private Law
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 326-1 D 5 2 0 0 2.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë do të fokusohet në të drejtën e kontratave të familjeve ligjore common law dhe civil law (e cila gjithashtu ndahet në sistemin romak, gjerman dhe nordik). Gjithashtu, do i kushtohet rëndësi instrumenteve më të rëndësishëm të harmonizimit të së drejtës së kontratave në nivel ndërkombëtar.
Objektivat Qëllimi i lëndës është të fokusohet në tiparet më kryesore të së drejtës së kontratave në sisteme të ndryshme ligjore në botë për të treguar tiparet e përbashkëta dhe të ndryshme. Fillimisht, në rast se dikush është përfshirë në një marrëdhënie juridike ndërkombëtare është i nevojshëm një kuptim i saktë i sistemeve ligjore të caktuara. Megjithatë, depërtimi në sisteme ligjore të ndryshme është shumë i nevojshëm për të kuptuar dhe për të zhvilluar një sistem ligjor, veçanërisht në kuadër të ndërkombëtarizimit të burimeve ligjore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në të drejtën ndërkombëtare private
2Familjet ligjore në të drejtën private
3E drejta ligjore Romano-Gjermanike I
4E drejta ligjore Romano-Gjermanike II
5E drejta ligjore Anglo-Saksione
6E drejta ligjore Nordike
7E drejta ligjore fetare (Islame dhe Hindu)
8Provimi Gjysmw - Final
9E drejta e pronës
10Mbrojtja e posedimit
11Formimi i kontratës - Kushtet
12Përmbushja ose ekzekutimi i detyrimeve - Mospërmbushja e detyrimit
13Llojet e detyrimeve - Zëvendësimi i personave në një detyrim
14Begatimi pa shkak
15Tort law
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të kuptojnë zhvillimin juridik të sistemeve ligjore dhe vecanërisht Shqipërisë
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale110
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final10
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final90
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 104
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.16
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)