Emri i Lëndës : E Drejtë Civile I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 122-1 B 2 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi E drejta civile është një nga disiplinat e formimit karakterizues dhe profesional të programit të studimeve të nivelit të parë. Ky kurs ka për qëllim të familjarizojë studentët me strukturën bazë dhe përmbajtjen e të drejtës civile. Në këtë lëndë do të trajtohen parimet themelore të së drejtës private si dhe institutet bazë të së drejtës civile. Lënda fillon me kuptimin e të drejtës në përgjithësi e më pas përqëndrohet në trajtimin e pjesës së përgjithshme të Kodit Civil duke analizuar institutet e të drejtës civile si personat fizikë, personat juridike dhe llojet e tyre.
Objektivat Një analizë e detajuar u bëhet instituteve të përfaqesimit, veprimeve juridike, parashkrimit, pronësisë dhe trashëgimisë. Kjo analizë jepet nëpërmjet interpretimit të hollësishëm të përmbajtjes së dispozitave te Kodit Civil. Kuptimi i normave juridike të përmbajtura ne Kodin Civil jepet edhe nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore shqiptare në kushtet e reja sociale të zhvillimit të shoqërise shqiptare duke konsideruar edhe realitete të paparashikuara nga legjislatori në kohën e hartimit te Kodit Civil.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Koncepti i së drejtës dhe ndarjet kryesoreE drejta natyrore dhe e drejta pozitive. E drejta publike dhe e drejta privateKuptimet e së drejtës: e drejta objektive dhe e drejta subjektive
2Traditat Kryesore Ligjore Klasifikimet e sistemeve ligjore dhe kriteret e klasifikimitTradita e te drejtes shqiptare
3Veprimi i ligjit në kohë, hapësire dhe ndaj personave
4Burimet e së drejëes dhe hierarkia e burimeve
5Marrëdhëniet juridike
6Subjektet e marredhenies juridike
7Gjendja Civile
8Provim Gjysmëfinal
9Personat Juridike. Nocioni dhe Personaliteti juridik i personave juridike
10Personat Juridike Private
11Organizatat Jofitimprurëse
12Veprimet Juridike
13Pavlefshmëria e Veprimeve Juridike
14Përfaqësimi
15Parashkrimi
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të pajisen me njohuritë bazë rreth legjislacionit mbi te drejten e pronesise.
2Studentët do të mund të pajisen me njohuritë bazë rreth legjislacionit mbi te drejten e trashegimise
3Studentët do të mund të pajisen me njohuritë bazë rreth instituteve të përfaqesimit, veprimeve juridike, parashkrimit, pronësisë dhe trashëgimisë, e cila jepet nëpërmjet interpretimit të hollësishëm të përmbajtjes së dispozitave te Kodit Civi.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 177
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)