Emri i Lëndës : E Drejta Tregtare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 321-1 B 5 3 2 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda konsiston në trajtimin e legjislacionit të së drejtës tregtare duke u fokusuar më shumë në shoqëritë tregtare si dhe hapat që ka ndërmarë Shqipëria në përafrimin e legjislacionit të së drejtës tregtare.
Objektivat - Njohuri të përgjithëshme për të Drejtën Tregtare. - Përvetësimi i koncepteve bazë juridike në lidhje me shoqeritë tregtare. - Mënyra e organizimit, funksionimit të shoqërive tregtare - Përafrimi i legjislacionit të shoqërive tregtare në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Europian
Programi i Lëndës
JavaTema
1Njohuri të përgjithshme për të drejtën tregtare
2Shoqëritë Tregtare dhe vecoritë e tyre
3Shoqëria Kolektive
4Shoqëria Komandite
5Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar
6Shoqëria Aksionare
7Bashkimi, Ndarja dhe Likuidimi i shoqërive tregtare
8Provim Gjysmëfinal
9Titujt
10Shoqëritë Kursim-Kredi
11Ligji për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit
12Qeverisja e Korporatave
13Mbarimi i shoqërive tregtare, prishja, bashkimi dhe ndarjet; Likuidimi i shoqërive tregtare; Falimentimi
14Regjimi tatimor mbi subjektet tregtare
15Marrëdheniet Koncesionare dhe format e ndryshme të marrëdhënieve koncesionare
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përvetësimi i koncepteve bazë juridike të legjislacionit të së drejtes tregtare.
2Njohja me organizimin dhe funksionimin e shoqërive tregtare.
3Njohuri të përgjithëshme për përafrimin e legjislacionit të së drejtes tregtare.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final35
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final65
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 152
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.08
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)