Course Title : Albanian Language I
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
ALB 101-1 A -1 4 0 0 4.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description The language is a core element of our life. It helps to make possible the communication in our life and at the same time, it shapes our structues of thinking and the way we communicate our thoughts. This is why the better we use the language, the better we get to know ourselves and present our personality to the society. This course aims to give to the students general and special skills in using the albanian language; by improving their skills in writng of the albanian language and by developing their speaking abilities in discourses and different discussions.
Objectives • To acquaint and practically train the student with the basic rules of the art of writing. • Acquire issues of morphological and syntactic norm. • Students achieve a high communicative act, through normative lecturing. • To do works with high language level (essays, course assignments and diploma thesis). • Encourage critical scrutiny and the act of correction in cases of deviations from standard Albanian.
Course Outline
WeekTopics
1Linguistic culture: The art of writing. - Creation rules, stages, planning, creation writing, text, text links. Literary Albanian Everyone can and should write, but this is not easy, because the rules of language creation, stages, planning to create the text must be known and mastered. Memushaj, Rami. (2002) Standard Albanian, How to speak and write Toena, Tirana: 11-13.
2Linguistic culture: The art of writing. - Rules of creation, stages, planning, writing of creation. Text, text links. To write means to be creative. Within the rules, care must be taken for the stages of creation, its planning, writing, drafting the text, always according to the criteria of the standard language. Memushaj, Rami. (2002) Standard Albanian, How to speak and write Toena, Tirana: 14-30.
3Rishikimi: rishkrimi, redaktimi dhe korrektimi. Redaktimi. Korrektimi. Shenjat e korrektimit Pas shkrimit me dorë të parë, fillon rishikimi i materialit, që do të thotë rishkrim, redaktim dhe korrektim, yë shoqëruara me shenjat gjegjëse. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë:33-40.
4Norma gramatikore. Gjuha standarde shqipe. Normat e shqipes standarde. Shprehitë e të shkruarit drejt. Kujdesi kryesor duhet të bëhet për njohjen dhe përvetësimin e normave gramatikore, që të forcohen shprehitë, aq të domosdoshme për ta kthyer gjuhën në mundësitë e saj reale. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë:41-50.
5Gender, shape and race of the name. There will be cases when masculine nouns change gender in the plural, nouns with the same subject for both genders, forms and use of proper nouns. Attention should be paid to the plural with suffixes and shifts. Memushaj, Rami. (2002) Standard Albanian, How to speak and write Toena, Tirana: 51-70.
6Përemri. Llojet. Kuptimi, veçoritë gramatikore. Ndryshime dhe ngjashmëri. Llojet e përmemrave, trajtat e shkurtra te përemri vetor, mungesa e rasës gjinore, përemri pyetës, pronor, vetvetor dhe ai lidhor. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë:71-80.
7Folja. Klasat e foljeve. Prejardhja e formave foljore. Folje me dysorë. Mënyra urdhërore. Foljet me temë më zanore, klasa e parë, nënklasat, klasa e dytë dhe nënklasat, Foljet me temë më bashkëtingëllore dhe dy klasat e tij, bashkë me nënklasat. Foljet e parregullta, supletiviteti. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë:81-98.
8Midterm Exam
9Rendi i gjymtyrëve në fjali. Rendi i përcaktorëve të një emri. A. Mbiemër + mbiemër; B. Mbiemër + numëror rreshtor ose përemër; C. Mbiemër +emër; D. Emër + emër. Ky kapitull, V, merr frymë nga citati-porosi i Nobert Joklit, që këshillon të ruhet shpirti i gjuhës shqipe nga çdo bastardim, sepse po futen në ligjërim gjedhe të huaja të panevojshme. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë: 99-100.
10Përshtatja e gjymtyrëve në fjali Rendi, përshtatja e kallëzuesit me kryefjalën në numër,, në vetë; përshtatja e përcaktorëve me emrin, në gjini, numër. Ndërtime shqipe në vend të ndërtimeve të huaja. Nëse kryefjala është emër përmbledhës, kallëzuesi vihet zakonisht në njëjës: Gjithë fshati u shkul për të parë shenjën e keqe. Kur kryefjala përbëhet nga disa përemra vetash të ndryshme, njëjës apo shumës, folja vihet në shumës. Përshtatje ka në vetë,, kryesisht kryefjala. Përcaktorët përshtaten në gjini, në numër. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë:103-105.
11Adaptation of times in the subordinating period Adaptation depends on the type of sentences, but also on the semantics (meaning) of the verb itself; will stay in the case of wrong adjustment. The rules for adapting verb tenses are numerous: they depend on the type of sentences, but also on the semantics of the verb tenses themselves. In the subordinating period, the imperative, the present tense, the past tense, and the future tense are related to each other. There are cases here when spoken discourse alternates with written discourse. Memushaj, Rami. (2002) Standard Albanian, How to speak and write Toena, Tirana: 106-107.
12Pastërtia e leksikut Bjerrja e kujdesit për gjiuhën na kujton porosinë e albanologut Norbert Jokl: “Në qoftë se për të gjitha gjuhët çështja e pastërtisë së gjuhës është me rëndësi të madhe, për gjuhën shqipe ajo ka rëndësi jetësore.” Problem krijojnë huazimet e panevojshme, kur dihet që shqipes nuk i mungojnë fjalët e brumit të vet. Por pasuria leksikore duhet njohur. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë:
13Miqtë e rremë (gr. παρόνιμ-paronimet)... Shëmtime gjuhe Paronimet janë çifte fjalësh të ngjashme në shkrim dhe shqiptim, po të ndryshme nga kuptimet. Shëmtimet e gjuhës i krijon shqiptimi apo përdorimi i gabuar. Do të qëndrohet edhe te ndërtimet foljore të huaja. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë:111- 115.
14Fjala shqipe në vend të fjalës së huaj: Ushtrime Тë shprehurit akademik: Konsultime (Prezantimet; Prezantimi gojor i punimit; Teknikat e të folurit në publik; Përdorimi i mjeteve elektronike dhe ndihmëse gjatë prezantimit; Prezantimi në grup; Si t'u përgjigjemi pyetjeve.) Në faqen 116-124 janë dhënë fjalë shqipe që mund të zëvendësojnë fjalën e huaj, e futur arbitrarisht në shqipe. Të shprehurit akademik ilustrohet konkretisht me shembuj, si duke prezantuar punimin, kujdesi për të folurit në publik, përdorimi i projektorit , smartboardit. Punohet edhe në grup dhe shihet sesi duhet të përgjigjesh. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë:116-124.
15Përsëritje. Ushtrime Për përforcim, në tekst janë dhënë 23 (fq. 125-132) ushtrime që i shërbejnë shtimit dhe përforcimit të shprehive gjuhësore. shërbejnë përsëritjes dhe përforcimit të njohurive dhe shprehive. Memushaj, Rami. (2002) Shqipja standarde, Si ta flasim dhe ta shkruajmë Toena, Tiranë:125-132.
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Knowledge and correct use of standard Albanian language in spoken and written
2This lecture course will train students with a correct and better use of Albanian, will improve their writing skills in Albanian and will help them to build a fluent lecture.
3The student will be practically trained with the basic rules of the art of writing, gaining more creativity.
4Linguistic issues arising from deviations from morphological and syntactic norms will be mastered.
5Students will achieve a high communicative act, through normative lecturing.
6Critical observation and the act of correction in cases of deviations from standard Albanian will be encouraged.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms140
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade50
Contribution of final examination to overall grade50
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16464
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14456
Assignments 000
Midterms 100
Final examination 122
Other 133
Total Work Load 125
Total Work Load / 25 (hours) 5
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)