Course Title : Roman Law
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
LAW 113-2 A -1 3 0 0 3.00 5
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language
Course Level
Description Kursi “E drejtë romake” ofron njohuri të përgjithshme mbi të drejtën romake gjatë periudhës e cila njihet si periudha më e ndritur e zhvillimit të së drejtës. E drejta romake, si sistemi më i përparuar i së drejtës ka patur një rol të padiskutueshëm në evolucionin e mendimit dhe të koncepteve juridike. Në këtë kontekst, me anë të këtij kursi studentët do jenë të aftë të kuptojnë rëndësinë dhe ndikimin që ka patur e drejta romake në zhvillimin aktual të së drejtës. Ky kurs do të trajtojë fillimisht historikun e së drejtës romake, konceptet juridike themelore për të vazhduar më tej me çështje më specifike në fushën e të drejtave personale, të pronësisë si dhe të marrëdhënieve të detyrimit. Gjithashtu, do të trajtojë të drejtën e trashëgimisë si dhe procedurën civile në përgjithësi.
Objectives
Course Outline
WeekTopics
1A general overview on roman law
2Legal concepts in roman law
3The development history of roman law
4Personal law (Ius Quod Ad Personas Pertinet)- Legal provisions regarding the status of people
5Personal law (Ius Quod Ad Personas Pertinet)- Family law
6Ius ad Quod Res Pertinet- General part
7Ius quod Ad Res Pertinet- Specific part/ Possession
8Midterm Exam
9Iura In Re Aliena
10Obligations Law (Iura In Personam)- General part
11Obligations Law (Iura In Personam)- Specific part
12Delicts and extra contractual obligations
13Heritage law and donation agreement
14Civil procedure (Ius quod ad actiones pertinet)
15Repetition of the course
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë evolimin e së drejtës nga koha e lashtë në kohën moderne.
2Studentët do të kenë njohuri mbi trajtimin e instituteve të së drejtës.
3Studentët do të përvetësojnë konceptet më të rëndësishme juridike.
4Studentët do të jenë të aftë të kuptojnë rëndësinë e së drejtës romake në sistemin ligjor shqiptar duke qenë së jemi pjesë e familjes romano-gjermanike.
5Studentët do të jenë të gatshëm për t’u bërë pjesë e diskutimeve të frytshme në fushën e evolimit të së drejtës.
6Studentët do të jenë të pajisur me terminologjinë e mjaftueshme ligjore për të vijuar me lëndët e tjera pasardhëse.
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms140
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade50
Contribution of final examination to overall grade50
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16348
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14570
Assignments 000
Midterms 100
Final examination 100
Other 000
Total Work Load 118
Total Work Load / 25 (hours) 4.72
ECTS 5

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)