Emri i Lëndës : Legal English
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 205-1 E 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Anglishtja Ligjore kërkon që ti japë studentit një pasqyrë të përgjithshme të kushtetutes dhe institucioneve kushtettuese duke përdorur të gjithë terminologjinë angleze ligjore. Nëpërmjet këtij kursi studentët do të bëhen të njihen me gjuhën e përdorur në traktateve dhe institucione si dhe do të kenë mundësi që të diskutojnë për temat më të rëndësishme në ligj.
Objektivat Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje që të komunikojnë lirshëm në gjuhën angleze rreth temave ligjore. Pavarësisht se anglishtja ligjore është shumë e ndryshme duke pasur parasysh ndarjen ndërmjet civil law dhe common law,njohja e terminologjise ështe e pandashme për të gjithë juristët. Prandaj qëllimi I kesaj lendë ështe njohja dhe përdorimi I terminologjisë angleze.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Prezantim Moduli; Sistemi Ligjor në Shqipëri
2Sistemi ‘Common Law’
3Sistemi ‘Civil Law’
4E Drejta e Bashkimit Evropian
5E Drejta Publike Ndërkambëtare
6Të Drejtat Themelore të Njeriut. Rast nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
7Kontratat: Formimi dhe Dëmet
8Provim Gjysmëfinal
9E Drejta e Punës
10E Drejta e Pronësisë Intelektuale
11E Drejta e Shoqërive Tregtare
12E Drejta Penale
13E Drejta Ndërkombëtare Penale
14Shkrim akademik dhe Menyrat e Citimit I
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të përdorin terminologjinë juridike
2Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të përmisojnë fjalorin e tyre juridik
3Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të analizojnë cështjet ligjore
4Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që të paraqesin një përmbledhje të rasteve gjyqesore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)