Emri i Lëndës : Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 104-2 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda është tepër praktike dhe konsiston në rritjen e aftësive të studentit të drejtësisë, në fushën e shkrimit dhe analizimit ligjor, si dhe ne çështjet tepër teknike që kanë të bëjnë me rregullat për hartimin e akteve normative.
Objektivat 1. Studenti të jetë i aftë të shkruajë një memorandum. 2. Të njihet me rregullat teknike të shkrimit. 3. Të njohë strukturën e instrumenteve ligjore. 4. Të marrë njohuri për strukturimin e aktit normative.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Shkrimi ligjor. Parime të përgjithshme në hartimin e legjislacionit
2Rregullat teknike të shkrimit
3Gjuha normative
4Memorandumi. Si të shkruajmë një memorandium
5Struktura e aktit normativ
6Shkrimi i teksteve normative
7Referimet - Ndryshimet - Shfuqizimet - Derogimet
8Provim Gjysmëfinal
9Struktura e instrumenteve ligjore
10Identifikimi i cështjes
11Faktet kyce
12Faktorët e përgjithshëm që ndikojnë në arsyetimin ligjor
13Metoda IRAC e analizës
14Shkrimet gjyqesore
15Përsëritje e lëndës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti të jetë i aftë të shkruaj një memorandium
2Të njihet me rregullat teknike të shkrimit
3Të njohë strukturën e instrumenteve ligjore
4Të njohë faktorët e përgjithshëm që ndikojnë në arsyetimin ligjor dhe metodat e analizës
5Të marrë njohuri për strukturimin e aktit normativ
6Të njohë shkrimet gjyqësore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte1030
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 10110
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)