Emri i Lëndës : Comparative Criminal Law
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 336-1 D 5 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi ofron një pasqyrë të sistemeve penale te drejtësisë dhe çështjeve të ndryshme, të përbashkëta dhe dalluese, që lindin në sistemin e drejtësisë penale në të gjithë botën. Klasa do të shqyrtojë çështje të lidhura me krimin në të gjithë botën. Studenti do të identifikojë, analizojë dhe krahasojë sistemet e drejtësisë penale në Shqipëri me ato të vendeve të tjera. Kursi do të shpjegojë filozofitë bazë të gjithë botën e ligjit dhe drejtësisë, masat për parandalimin e krimit dhe zbatimin e ligjit, si dhe metodat e që kanë të bëjnë me autorë, të dënuar në të gjithë botën
Objektivat Për të identifikuar dhe analizuar aspektet proçedurale të përfshira në zhvillimin dhe ndjekjen penale, mbrojtjen dhe gjykimin e rasteve penale në juridiksione të ndryshme kombëtare, nga hetimi për të arrestuar me gjyq dhe apelit. Koncepti i proçesit të duhur do të shqyrtohet.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Introduction to course.
2Albanian Criminal Justice System Overview.
3Hyrje të kursit
4Sistemi i drejtësisë penale shqiptare
5E Drejta penale ndërkombëtare
6Drejtësia Penale Krahasuese. Perspektivat
7Klasifikimi afatmesme i Strukturës Policore të keqtrajtimit policor dhe Bashkëpunim Global në Botë transnacional.
8Provim Gjysmëfinal
9E drejta materiale Penal dhe Bashkëveprim të Ligjit të Procedurës Penale. Parime të përgjithshme
10Perspektiva nderkombetare mbi përmirësimet. Opinione për dënimin, Gjobat financiare, ndëshkimi fizik, dënimi me vdekje dhe dënimi alternativ
11Perspektiva Ndërkombëtare Perspektiva për të Mitur-modelet e Drejtësisë për të Miturit
12Perspektiva Ndërkombëtare për të drejtat e të miturve - Vazhdim
13Prezantimet mysafir - Avokatët dhe avokatët
14Prezantimet mysafir - Avokatët dhe avokatët
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kanë fituar një kuptim bazë të parimeve të së drejtës krahasuese.
2Të jetë në gjendje të identifikojë dhe shpjegojë dallimet dhe ngjashmëritë në mes të tyre dhe sistemet e drejtësisë penale të vendeve të tjera.
3Zhvillimi i një vlerësim më të mirë të vendeve të tjera dhe kulturave të tyre ligjore.Të jetë në gjendje për të artikuluar një bazë për analizë kritike të sistemit të drejtësisë penale në vendin e tyre të lindjes.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final30
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final70
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 133
Provimi final 133
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 96
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 3.84
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)