Emri i Lëndës : Law and Psychology
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 303-1 A 5 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi This course is designed to assist students in understanding the legal and psychological approaches to human behavior and how they interact. This course considers diverse points of view, focuses on a wide range of arguments based on varying types of evidence, is self-contained and therefore does not presuppose prior work in psychology or in law, and welcomes comments and suggestions
Objektivat Students explore how psychological concepts are applied to the criminal and legal processes through the fields of forensic and investigative psychology.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne psikologjinë ligjore dhe Metodat kërkimore ne psikologji.
2Personaliteti , Vetja ne boten shoqërore dhe njohja sociale: Koncepti mbi veten: Kush jam unë ? Teoritë e personalitetit. Personaliteti antisocial
3Psikologji e sjelljes devijante Sjellja dhe Qëndrimet Ndikimi i qëndrimeve ne sjellje. Rëndësia e roleve Vete-justifikimi , vete-perceptimi ,ndikimi i veprimeve
4Paragjykimet Sociale dhe Diskriminimi Paragjykimi Llojet e paragjykimeve Burimet e paragjykime Reduktimi i paragjykimeve
5Përshtatshmëria dhe Konformiteti Përshtatshmëria dhe Bindja Rrugët e qëndrimit dhe trysnitë shoqërore Rrugët e bindjes
6Agresioni,konflikti dhe dhuna Teoritë e agresionit Ndikimet mbi agresionin Konflikti dhe dilemat shoqërore Keq perceptimet
7Provimi gjysëm-final
8Psikologja aplikative Shembuj tematike Bashkëbisedim me eksperte te ftuar Etika dhe psikologet ligjorë
9Film tematik , Diskutim
10Psikologjia sociale dhe kriminaliteti
11Psikologjia gjyqësore Kuadri Ligjor Roli i psikologut në komisariatin e policisë dhe në prokurori Vlerësimi psikologjik në rastet civile Vlerësimi psikologjik i të miturve në rastet penale
12Psikologjia gjyqësore Psikologjia e dëshmisë në procedurën gjyqësore Psikologjia e dëshmisë së fëmijëve Bazat e psikologjisë së gënjeshtrës Metodat interogative
13Çrregullimet psikologjike Profilet psikologjike Çrregullimet e personaliteti Stresi,epilepsia,vetëvrasja
14Vlerësimi psikologjik, testimi dhe ligji
15Prezantimi i projekteve
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Krahasimi i perspektivave të psikologjisë dhe të ligjit
2Kuptimi i kërkimit psikologjik ne tema ligjore të caktuara (psh. vlerësimi i rrezikut mes kriminelëve, etj.)
3Përshkrimi i vlerësimeve psikologjike forensike dhe procedurat e zbatuara nga psikologët pët të marrë informacionin që ndërton bazën e mendimeve të tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 166
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)