Emri i Lëndës : Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 104-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda është tepër praktike dhe konsiston në rritjen e aftësive të studentit të drejtësisë, në fushën e shkrimit dhe analizimit ligjor, si dhe në çështjet tepër teknike që kanë të bëjnë me rregullat për hartimin e akteve normative.
Objektivat Qëllimi i lëndës : Studenti të jetë i aftë të shkruajë një memorandum. Të njihet me rregullat teknike të shkrimit. Të njohë strukturën e instrumenteve ligjore. Të marrë njohuri për strukturimin e aktit normativ.
Programi i Lëndës
JavaTema
11.Hyrje 2.Objekti i studimit të Lëndës Shkrim dhe Arsyetim Ligjor
21.Llojet e Shkrimeve Ligjore 2.Arti i Shkrimit Ligjor
31.Stili i të shkruarit në një Shkrim Ligjor 2.Ushtrime praktike për stilin.
41.Paragrafet 2.Shkrimi dhe nënshkrimi 3.Hapat në procesin e shkrimit
51.Faktet në një shkrim ligjor 2.Analiza e fakteve 3.Ushtrime praktike për shkrimin dhe analizimin e fakteve në një shkrim ligjor
61. Analiza e ligjeve/neneve të Kushtetutës, Kodeve, Ligjeve dhe Akteve nën ligjore 2. Ushtrime praktike për analizën e ligjeve
71.Analiza e fakteve dhe ligjit neë raste konkrete 2.Ushtrime praktike
8Provimi gjysmë final
91.Analiza Ligjore dhe metoda IRAC 2.Rregulli që duhet zbatuar.
10Kushtetuta -Marreveshjet Ndërkombëtare të ratifikuara -Kodet / Ligjet -.Rregulloret - Precedentet gjyqësore
11Analiza dhe zbatimi i ligjit
12Konkluzioni
131.Shkrimi i kërkesë-padisë 2.Hartimi konkret i një kërkesë padie
14Letrat drejtuar klientëve
15Gjuha normative Shkrimi i teksteve normative
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti të jetë i aftë të shkruaj një memorandium.
2Të njihet me rregullat teknike të shkrimit.
3Të njohë strukturën e instrumenteve ligjorë.
4Të marrë njohuri për strukturimin e aktit normativë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize210
Projekte1030
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 10110
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)