Emri i Lëndës : Law and Psychology
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 303-1 A 5 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi This course is designed to assist students in understanding the legal and psychological approaches to human behavior and how they interact. This course considers diverse points of view, focuses on a wide range of arguments based on varying types of evidence, is self-contained and therefore does not presuppose prior work in psychology or in law, and welcomes comments and suggestions
Objektivat Students explore how psychological concepts are applied to the criminal and legal processes through the fields of forensic and investigative psychology.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne psikologjinë ligjore
2Teoritë e personalitetit
3Teoritë e sjelljes kriminale
4Çrregullimet e personalitetit
5Krimet seksuale. Profilet Psikologjike të shkelësve të ligjit.
6Dhuna në familje
7Viktimologjia: Të drejtat e viktimave, Dëshmitarët
8Provimi gjysëm-final
9Delinkuenca juvenile
10Pornografia, Cyberbullying. Sexting.
11Terrorizmi. Teoritë dhe Tiparet e terroristëve.
12Zgjidhja e martesës. Divorci dhe Prindërimi
13Roli i Psikologut në cështjet penale e civile
14Vlerësimi psikologjik. Instrumentat e vlerësimit
15Rehabilitimi i shkelësve të ligjit. Shërbimi i Provës.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Krahasimi i perspektivave të psikologjisë dhe të ligjit
2Kuptimi i kërkimit psikologjik ne tema ligjore të caktuara (psh. vlerësimi i rrezikut mes kriminelëve, etj.)
3Përshkrimi i vlerësimeve psikologjike forensike dhe procedurat e zbatuara nga psikologët pët të marrë informacionin që ndërton bazën e mendimeve të tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 166
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)