Emri i Lëndës : Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 104-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda është tepër praktike dhe konsiston në rritjen e aftësive të studentit të drejtësisë, në fushën e shkrimit dhe analizimit ligjor, si dhe ne çështjet tepër teknike që kanë të bëjnë me rregullat për hartimin e akteve normative.
Objektivat 1. Studenti të jetë i aftë të shkruajë një memorandum. 2. Të njihet me rregullat teknike të shkrimit. 3. Të njohë strukturën e instrumenteve ligjore. 4. Të marrë njohuri për strukturimin e aktit normative.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje. Objekti dhe Qëllimi i studimit të Lëndës Shkrim dhe Arsyetim Ligjor, Teknikë Legjislative. Arti i të shkruarit
2Parime dhe rregulla te përgjithshme të shkrimit ligjor
3Faktet në një shkrim ligjor. Analiza e fakteve. Leter drejtuar klientit
4Proçesi ligjvënës. Struktura e aktit normativ
5Shkrimet gjyqsore. Hartimi i kerkesë-padisë
6 Shkrimi i teksteve normative, Ndryshimet - Shfuqizimet - Derogimet
7Struktura e instrumenteve ligjore
8Provim Gjysmëfinal
9Memorandiumi. Si të shkruajmë një memorandum
10Identifikimi i cështjes. Si te shkruajme nje ese, punim shkencor, teme diplome
11Faktorët e përgjithshëm që ndikojnë në arsyetimin ligjor. Interpretimi i teksteve ligjore
12Gjuha normative
13Metoda IRAC e analizës
14Ushtrime praktike, prezantime
15Përsëritje e lëndës
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të njihet me rregullat teknike të shkrimit ligjor
2Do të marrë njohuri mbi strukturimin e aktit normative
3Do të njohë strukturën e instrumenteve ligjore
4Studenti do të jetë i aftë të shkruaj një memorandium, kerkesepadi, leter drejtuar klientit, akt administrativ etj
5Të njohë shkrimet gjyqësore
6Të njohë faktorët e përgjithshëm që ndikojnë në arsyetimin ligjor dhe metodat e analizës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 111
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 116
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.64
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)