Emri i Lëndës : International Private Law
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 324-1 B 6 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i kësaj lënde është tu japë studentëve njohuri themelore në procedurën civile ndërkombëtare dhe në kompetencën ndërkombëtare në zgjidhjen e konflikteve. Bazat e arbitrazhit ndërkombëtar dhe të marrëveshjeve të arbitrazhit do të shpjegohen me anë të qasjes praktike. Gjatë këtij kursi, do të referohemi tek Rregullorja e BE-së dhe tek Konventa e New York-ut për sa i përket arbitrazhit.
Objektivat Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të jenë të aftë të njohin të Drejtën Ndërkombëtare Private në përgjithësi, ligjin e zbatueshëm, zgjedhjen e ligjit dhe arbitrazhin. Studentët do të njihen me Rregulloren e BE-së dhe Konventën e New York-ut.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje e përgjithshme në të drejtën ndërkombëtare private/ Vështrim historik në të drejtën ndërkombëtare private
2Burimet e së drejtës ndërkombëtare private
3Marrëdhëniet juridike ndërkombëtare private
4Normat e konfliktit, ndërtimi dhe vecoritë e saj
5Kualifikimi ligjor/ Aplikimi dhe efektet e normave të konfliktit
6E drejta familjare në të drejtën ndërkombëtare private (Martesa)
7E drejta familjare në të drejtën ndërkombëtare private (Përgjegjësia prindërore, birësimi, kujdestaria)
8Provimi gjysmë-final
9Pronësia në të drejtën ndërkombëtare private
10Trashëgimia në të drejtën ndërkombëtare private
11Detyrimet kontraktore dhe jashtëkontraktore në të drejtën ndërkombëtare private
12Juridiksioni i gjykatave shqiptare në shqyrtimin e cështjeve me elemente të huaja
13Arbitrazhi ndërkombëtar
14Njohja dhe zbatimi i vendimeve gjyqësore të huaja
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit të lëndës, përsa i përket procesit gjyqësor, studenti do të jetë në gjendje të vlerësojë rëndësinë e identifikimit paraprak të hapësirës së mundshme për proces gjyqësor dhe të përcaktojë gjykatën e duhur për zgjidhjen e konfliketeve në çështje kontraktore.
2Pas përfundimit të lëndës, studenti do të jetë i aftë të kuptojë natyrën e procesit të zgjedhjes së ligjit dhe të përcaktojë ligjin e zbatueshëm për kontratat si dhe të jetë i aftë të vlerësojë procedurën për njohjen dhe zbatimin e vendimeve të gjykatave të huaja.
3Përsa i përket pjesës së lëndës që ka të bëjë më arbitrazhin, studenti do të jetë i aftë të kuptojë avantazhet dhe disavantazhet e arbitrazhit si një nga format e zgjidhjeve alternative të konflikteve civile gjyqësore, të hartojë marrëveshje arbitrazhi, të zgjedhë arbitrazhin institucional ose ad hoc, të kuptojë rolin e gjykatave vendase në procedurat e arbitrazhit dhe të kuptojë mekaniymin e njohjes dhe zbatimit të vendimeve të arbitrazhit të huaj.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)