Emri i Lëndës : Ligji dhe Psikologjia
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 303-1 A -1 3 0 0 3.50 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit
Niveli i lëndës
Përshkrimi Psikologjia ligjore trajton dhe përfshin tema dhe probleme emocionale dhe të sjelljes në lidhje me ligjin dhe sistemin e drejtësisë. Psikologjia forensike është zbatimi i njohurive në sistemin e drejtësisë kriminale.
Objektivat Psikologjia LIGJORE luan rol kyç në procesin e hetimit kriminalistik. Ata veprojnë edhe si profilizues kriminolog pasi kanë njohje të mirë të sjelljes njerëzore, motivimin, dhe patologjinë Nga vëzhgimi i skenës së krimit mund të nxirren detaje për personin përgjegjës Profilizuesit përdorin njohuritë e tyre për të përcaktuar se cili është krimineli dhe parashikojnë veprimet e tyre në të ardhmen, madje deri tek pamja e tyre fizike
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne Psikologji Ligjore • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
2Personaliteti • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
3Teoritë e sjelljes kriminale • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
4Sjellja dhe Qëndrimet • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
5Paragjykimet Sociale dhe Diskriminimi • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
6Përshtatshmëria dhe Konformiteti • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
7Agresioni,konflikti dhe dhuna • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
8Provimi gjysëm-final • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
9Psikologja aplikative • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
10Psikologjia sociale dhe kriminaliteti • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
11Terrorizmi. Teoritë dhe Tiparet e terroristëve. • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
12Roli i Psikologut në cështjet penale e civile • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
13Vlerësimi psikologjik. Instrumentat e vlerësimit • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
14Psikologjia gjyqësore dhe Çregullimet psikologjike • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
15Prezantimi i projekteve • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
16Final Exam • Kapardis, Andreas (2003). Psychology and Law: A Critical Introduction (2nd ed.). Cambridge University Press.
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Krahasimi i perspektivave të psikologjisë dhe të ligjit 2 Kuptimi i kërkimit psikologjik ne tema ligjore të caktuara (psh. vlerësimi i rrezikut mes kriminelëve, etj.) 3 Përshkrimi i vlerësimeve psikologjike forensike dhe procedurat e zbatuara nga psikologët pët të marrë informacionin që ndërton bazën e mendimeve të tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 144
Provimi final 166
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)