Emri i Lëndës : Law and Psychology
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 303-1 A 5 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian, English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë synon të ndihmojë studentët në perceptimin e qëndrimeve ligjore dhe psikologjike ndaj sjelljes së njeriut si dhe mënyrës sesi ata ndërveprojnë. Kjo lëndë shqyrton pikëpamjet e ndryshme, fokusohet në një gamë të gjerë argumentesh të bazuara në evidenca të llojeve të ndryshmë, është e pavarur dhe për këtë arsye nuk përjashton komente dhe sugjerime.
Objektivat Studentët do kuptojnë se si konceptet psiokologjike zbatohen në proceset ligjore dhe kriminale nëpërmjet fushave të psikologjisë forensike dhe investigative.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në psikologjinë ligjore
2Psikolgjia klinike - Sistemi ligjor - Mbrojtja dhe akuza - Avokatët, gjyqtarët, psikologët, psikiatrët.
3Profilizimi - Mind Hunter - Rrëfimet
4Rrëfimet - Të menduarit rreth mbrojtjes për shkak të sëmundjeve mendore (Shembuj nga praktika)
5Angazhimi - Kompetenca - Mbrojtja për shkak të sëmundjeve mendore
6Rastet e krimeve pa viktima
7Fëmijët si dëshmitarë - Të menduarit rreth rreziqeve seksuale
8Provimi gjysëm-final
9Kompetenca dhe përgjegjësia kriminale
10Gjykatat e të miturve dhe gjykata civile
11Psikologjia kriminale I: Sjellja kriminale
12Psikologjia kriminale II: Dhuna dhe Intimidimi
13Problemet me kujtesën - Kujtesa e shtypur dhe e rikuperuar - Rreziqet seksuale
14Neuroligji: individët pro dhe skeptikët
15Vlerësimi psikologjik, testimi dhe ligji
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Krahasimi i perspektivave të psikologjisë dhe të ligjit
2Kuptimi i kërkimit psikologjik ne tema ligjore të caktuara (psh. vlerësimi i rrezikut mes kriminelëve, etj.)
3Përshkrimi i vlerësimeve psikologjike forensike dhe procedurat e zbatuara nga psikologët pët të marrë informacionin që ndërton bazën e mendimeve të tyre.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale125
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 166
Gjysmë finale 188
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 100
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)