Emri i Lëndës : Filozofi e së Drejtës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 101-1 A 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Filozofia e së drejtës (LAW 101) kërkon t'i japë studentit njohuri bazë të Jurisprudencës, duke prezantuar studentin me shkollat më të rëndësishme të jurisprudencës si dhe me karakteristikat dhe dallimet pëkatëse mes tyre. Kursi gjithashtu analizon koncepte themelore ligjore si drejtësia, ligji, morali, etika etj.
Objektivat Qëllimi dhe objektiva e këtij kursi është që t’u japë studentëve njohurite bazë për studimin dhe kuptimin e Jurisprudencës dhe teorivë ligjore duke i përgatitur studentin për analzime më komplekse teorike. Njëkohësisht lënda synon të ndertojë infrastrukturen ideore dhe teorike për disiplinat e tjera të programit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje; Çfarë është filozofia e së drejtës /Jurisprudences.
2Teoria e së drejtës natyrore
3Pozitivizmi Ligjor
4Pozitivizmi i Xheremi Bentamit
5Pozitivizmi i Xhon Ostinit
6Pozitivizmi ligjor modem: Harti
7Lon Fuller dhe rilindja e koncepteve të së drejtës natyrore
8Provim Gjysmëfinal
9Teoria e kulluar e së drejtës - Kelzen
10Teoria e Drejtësisë- Monoid Dvorkin
11Jurisprudenca Historike
12Jurisprudenca Sociologjike
13Realizmi Ligjor
14Utilitarizmi-Kantizmi
15Teorite kritike moderne
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi i marrëdhënies midis së drejtës dhe shoqërisë në aspektin e natyrës, zbatimit dhe qëllimit të së parës.
2Dallimi mes së drejtës, moralit dhe drejtësisë si dhe përkufizimi i ligjit dhe efektivitetit të tij në lidhje me imperativët e tjerë sociologjike dhe metafizik.
3Konceptimi i marredhënieve mes ligjit, aktorëve tê tij dhe ndryshimeve shoqërore.
4Zhvillimi aftësitë kritike dhe argumentuese të studentëve.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize125
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)