Emri i Lëndës : E Drejta Penale Ndërkombëtare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 436-1 B 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs synon të ofrojë një pasqyrë të drejtës penale ndërkombëtare, aktorët kryesorë në procedurën Penale Ndërkombëtare, elementet e procedurës penale, organizimi i Gjykatës Ndërkombëtare Penale, si një organ i vetëm për të siguruar drejtësi dhe praktikën e saj. Përveç kësaj, ky kurs do të merret edhe me llojet e përgjegjësisë penale dhe zbatimit të saj.
Objektivat Duke përfunduar këtë klasë, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të kuptojnë sistemin ligjor penal, sidomos me një njohuri të thella në ligjin penal ndërkombëtar dhe praktikën e saj, sfidat e zbatueshmërisë në shekullin e 21-të dhe për të fituar një përvojë të mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut në procedurës penale. Përveç kësaj, studentët do të jenë në gjendje për të kuptuar se ligji ndërkombëtar penale është zbatuar në praktikën gjyqësore, si një instrument për të siguruar drejtësinë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Vështrim historik i Legjislacionit Penal Ndërkombëtar. Pse është e rëndësishme për të studiuar këtë fushë?
2Zhvillimi i Ligjit Ndërkombëtar Penal
3Evolucioni i përgjegjësivë penale, Karakteristikat dhe vendimet penale
4Përkufizimi i krimit ndërkombëtar dhe elementet e tyre
5Teoritë e përgjegjësisë penale, përgjegjësia e individit dhe e shtetit
6Principet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare penale
7Elementët e përgjegjësisë penale
8Provim gjysmëfinal
9Imuniteti në të drejtën penalë ndërkombëtare
10Çështje studimore të ligjit ndërkombëtar penal
11Përkufizimi i juridiksionit sipas Ligjit Penal Ndërkombëtar
12Aktorët kryesorë në procedurën penale ndërkombëtare
13Hapat kryesorë ne procedimet ndërkombëtare (paragjykimi dhe gjykimi)
14Mënyrat e përgjegjësisë penale
15Bashkëpunimi në Ligjin Penal Ndërkombëtar
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit të kursit, studentët duhet të jenë në gjendje të kuptojnë ligjin ndërkombëtar penal
2Pas përfundimit të kursit, studentët duhet të jenë në gjendje për të kombinuar njohuritë teorike dhe praktikë
3Pas përfundimit të kursit, studentët do të jenë në gjendje të punojnë në fushën e të drejtës penale
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)