Emri i Lëndës : Kriminologji – Penologji e Avancuar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 438-1 B 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është një hyrje në konceptet kryesore teorike, si historike dhe moderne, të cilat ofrojnë shpjegime të krimit dhe sjelljes kriminale. Tipologji të ndryshme të krimit janë hulumtuar si dhe tema të tilla si statistikat e krimit; krimit dhe mediat, frika nga krimi, viktima dhe viktimologjia, gruaja dhe krimi. Gjithashtu kjo lëndë ka për qëllim të analizojë natyrën, qëllimin, kuptimin dhe shkallën e krimit, devijimet dhe sjellje kriminale, llojet dhe administrimin e legjislacionit penal, sanksionet dhe efekti i tyre mbi krimin, sistemet krahasuese penale; probleme të veçanta në kriminologji dhe penologji.
Objektivat Lënda synon që ti ofrojë studentit mundësinë e një një formimi teorik nëpërmjet njohjes me të thelluar të objektit të studimit dhe shkencës së penologjisë dhe dallimit të nocionit të krimit
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kriminologji. Struktura e kriminologjise. Raporti me disiplinat e tjera. Përkufizimi ligjor dhe sociologjik i krimit
2Metodat e studimeve kriminologjike. Statistikat zyrtare europiane dhe shqiptare të krimit dhe kriminalitetit.Vetëraportimi.Viktimizimi kriminal në Shqipëri
3Mendimi kriminologjik. Sociologjia kriminale. Kriminologjia radikale. Kriminologjia biologjike. Teoritë e Cesare Lombrozo dhe Enriko Ferrit
4Krimi dhe kriminaliteti ne Shqiperi. Viktimizimi kriminal ne Shqiperi. Mbijetesa eviktimes. Veteraportimi i sjelljeve kriminale në Shqipëri
5Krimi dhe i mituri në Shqipëri. Aspekte të kriminalitetit në lidhje me të miturin. Abuzimi ndaj të miturve
6Krimi i organizuar. Krimi i organizuar në Europe. Mafia dhe krimi i organizuar në Itali. Krimi i organizuar në Shqipëri. Analiza dhe raporte për trafikimin e viktimave në vendet e botës së tretë.
7Reagimet e shoqërisë ndaj krimit
8Provim Gjysmëfinal
9Sanksionet penale si masa të reagimit të shtetit ndaj krimitKuptimi dhe llojet e sanksioneve penaleKuptimi i sanksioneve penale
10Dënimi dhe funksionet e tij. Historia e dënimit.
11Llojet e dënimit
12Trajtimi i personave të dënuarMjetet dhe metodat e trajtimit të dënuarve me burgim
13Roli i organizimit dhe asociacioneve ndërkombëtare për zhvillimin dhe përsosjen e ekzekutimit të sanksione penale
14Sanksionet penale dhe ekzekutimi i tyreDënimet me burgim dhe ekzekutimi i tyre
15Pozita e personave të dënuar gjatë qëndrimit në institucionet korrektuese
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim të lëndës studenti do të zotërojë një formim teorik nëpërmjet njohjes me të thelluar të objektit të studimit dhe shkencës së penologjisë dhe dallimit të nocionit të krimit
2Studentët do të jenë i aftë të mendojë në mënyrë analitike duke krahasuar aplikimin e teorive dhe koncepteve të problemeve sociale.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 0100
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 141
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.64
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)