Emri i Lëndës : E Drejta Penale Ndërkombëtare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 436-2 B 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs synon të ofrojë një pasqyrë të drejtës penale ndërkombëtare, aktorët kryesorë në procedurën Penale Ndërkombëtare, elementet e procedurës penale, organizimi i Gjykatës Ndërkombëtare Penale, si një organ i vetëm për të siguruar drejtësi dhe praktikën e saj. Përveç kësaj, ky kurs do të merret edhe me llojet e përgjegjësisë penale dhe zbatimit të saj.
Objektivat Duke përfunduar këtë klasë, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të kuptojnë sistemin ligjor penal, sidomos me një njohuri të thella në ligjin penal ndërkombëtar dhe praktikën e saj, sfidat e zbatueshmërisë në shekullin e 21-të dhe për të fituar një përvojë të mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut në procedurës penale. Përveç kësaj, studentët do të jenë në gjendje për të kuptuar se ligji ndërkombëtar penale është zbatuar në praktikën gjyqësore, si një instrument për të siguruar drejtësinë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kuptimi, përmbajtja dhe burimet e së drejtës penale ndërkombëtare.
2Vështrim historik i së drejtës penale ndërkombëtare
3Juridiksionet penale ndërkombëtare
4Kuptimi dhe analiza juridike e krimit të genocidit
5Kuptimi dhe analiza juridike e krimeve kundër njerëzimit
6Kuptimi dhe analiza juridike e krimeve të luftës
7Kuptimi dhe analiza juridike e krimeve të agresionit
8Provim gjysmëfinal
9Parimet e përgjithshme të së drejtës penale ndërkombëtare
10Përgjegjësia penale në të drejtën penale ndërkombëtare
11Përjashtimi nga përgjegjësia penale në planin ndërkombëtar
12Aktorët kryesorë në procesin penal ndërkombëtar
13Hapat kryesorë ne procedimet penale ndërkombëtare (hetimi, gjykimi, dënimet dhe ankimimi)
14Dëshmitarët dhe viktimat ne proceset penale ndërkombëtare
15Bashkëpunimi dhe ndihma juridike penale në të drejtën penale ndërkombëtare
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Pas përfundimit të kursit, studentët duhet të jenë në gjendje të kuptojnë ligjin ndërkombëtar penal
2Pas përfundimit të kursit, studentët duhet të jenë në gjendje për të kombinuar njohuritë teorike dhe praktikë
3Pas përfundimit të kursit, studentët do të jenë në gjendje të punojnë në fushën e të drejtës penale ndërkombëtare
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)