Emri i Lëndës : Krimi Financiar dhe Kibernetik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 435-1 B 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Krimi Financiar dhe Kibernetik studjon historinë e krimit kibernetik, teknikat dhe strategjitë për hetimin e krimit. Theksi është vendosur në identifikimin e krimit kibernetik, kryerjen e hetimeve nëpërmjet koncepteve, teorive dhe zbatimit të ligjit kibernetik.
Objektivat Lënda synon që studentët të identifikojnë dhe shpjegojnë saktë ligjin e pastrimit të parave. Të kuptojnë se si ndikojnë krimet financjare në punën dhe përgjegjësitë e individëve. Qëllimi i kësaj lënde është të zhvillojë metodologji në analizimin dhe dokumentimin e krimeve kibernetike. Lënda ofron mbulim edhe të tematikave të tilla siҫ janë shkelja e pronësisë intelektuale, rreziqet e sigurisë , krimin në internet , vjedhjet e identitetit, survejimi i punonjësve, privatësinë dhe pajtimin. Gjatë analizimit të këtyre temave studenti do të fitojë aftësi vendim marrjeje për menaxherët e bizneseve dhe profesionistëve.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është krimi finaciar. Përgjegjesia penale e personit juridik
2Shpërdorimi i detyrës
3Pastrimi produkteve të veprës penale(pastrimi i parave)
4Fallsifikimi i monedhave.
5Hetimi pasuror
6Korrupsioni dhe ushtrimi i ndikimit të paligjshëm
7Krimet në fushën e tatimeve dhe taksave
8Provim gjysmëfinal
9Krimet në fushën e doganave
10Çfarë është krimi kibernetik
11Aspekte ndërkombëtare dhe juridiksioni
12Infrastruktura dhe siguria e informacionit: Menaxhimi i rrezikut
13Hetimi i krimit kibernetik: Provat dixhitale dhe mjekësia ligjore kibernetike
14Përgjimi, kërkimi, konfiskimi dhe mbikëqyrja
15Siguria kombëtare
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të jetë në gjendje të idendifikojnë dhe shpjegojnë ligjin e pastrimit të parave
2Studenti do të jetë në gjendje të zbulojë dhe analizojë krimet kibernetike
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11313
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 149
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.96
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)