Emri i Lëndës : Politikat Penale
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 531-1 B 3 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Politikat Penale studjon veprimtarinë e institucioneve të drejtësisë penale dhe të organeve të tjera të ngarkuara me ligj për ruajtjen e rendit shoqëror, veprimtarinë e ligjshme të publikut, parandalimin e krimit dhe kriminalitetit. Lënda studjon legjislacionin penal, zhvillimin e tij, institucionet penale dhe efektivitetin e tyre në luftën kundër krimit, përosjen e sistemit të masave të parandalimit të përgjithshëm dhe të veҫntë të krimit, sistemet e ekzekutimit të vendimeve penale, funksionin e institucioneve të riedukimit dhe vuajtjes së dënimit.
Objektivat Lënda synon të njohë studentin me institucionet e drejtësisë penale të cilat synojnë të ruajnë rendin shoqëror si dhe të parandalojnë kriminalitetin. Lënda synon të njohë studentin me politikat penale ku përfshihen faktorët kriminogjenë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne politiken kriminale
2Politika kriminale ne procesin e saj historik. Zhvillimi dhe evolucioni i saj
3Baza juridike e politikës kriminale dhe sistemi i drejtësisë penale
4Politika kriminale nen kendveshtrimin e standardeve nderkombetare dhe evropiane
5Politika kriminale dhe masat e sanksionet penale
6Politika kriminale dhe alternativat e denimit me burgim e masat ne komunitet
7Viktimat e krimit, ndermjetesimi ne çeshtjet penale dhe politika kriminale
8Provim Gjysmëfinal
9Politika kriminale ndaj veprave penale kundër personit
10Politika kriminale ndaj veprave penale kunder pasurisë dhe në sferën ekonomike
11Politika kriminale ndaj krimit te organizuar, trafiqeve te paligjshme dhe terrorizmit
12Politika kriminale ndaj korrupsionit
13I mituri dhe politika kriminale
14Femra dhe politika kriminale
15Politika kriminale shqiptare në këndvështrim të reformave ligjore të ndërmarra nder vite
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim të lëndës studenti do të njohë objektivin e politikave kriminale
2Në përfundim të kursit studenti do të njihet me bazën juridike të politikës kriminale, sistemin e drejtësisë, si dhe standardet ndërkombëtare dhe evropiane të fushës.
3Në përfundim të kursit studenti do të njohë politikat penale që zbatohen për dënimin dhe parandalimin e veprave penale më të përhapura
4Në përfundim të kursit studenti do të jetë i aftë të vlerësojë dhe analizojë reformat e ndryshme të ndërmarra në kuadër të luftës kundër kriminalitetit
5Në përfundim të kursit studenti do të njohë rolin që luajnë organet e drejtësisë penale, si dhe strukturat e tjera shtetërore në luftën dhe parandalimin e kriminalitetit
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 0100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 140
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)