Emri i Lëndës : E Drejta Penale Ndërkombëtare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 436-1 B 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs synon të ofrojë një pasqyrë të drejtës penale ndërkombëtare, aktorët kryesorë në procedurën Penale Ndërkombëtare, elementet e procedurës penale, organizimi i Gjykatës Ndërkombëtare Penale, si një organ i vetëm për të siguruar drejtësi dhe praktikën e saj. Përveç kësaj, ky kurs do të merret edhe me llojet e përgjegjësisë penale dhe zbatimit të saj.
Objektivat Duke përfunduar këtë klasë, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të kuptojnë sistemin ligjor penal, sidomos me një njohuri të thella në ligjin penal ndërkombëtar dhe praktikën e saj, sfidat e zbatueshmërisë në shekullin e 21-të dhe për të fituar një përvojë të mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut në procedurës penale. Përveç kësaj, studentët do të jenë në gjendje për të kuptuar se ligji ndërkombëtar penale është zbatuar në praktikën gjyqësore, si një instrument për të siguruar drejtësinë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje ne te drejten penale ndërkombëtare.
2Veshtrim historik i së drejtës penale ndërkombëtare
3Juridiksionet penale ndërkombëtare (Gjykatat dhe tribunalet nderkombetare, kombetare apo hibride qe gjykojne krimet nderkombetare)
4Genocidi
5Krimet kundër njerëzimt
6Krimet e luftës
7Agresioni
8Provim Gjysmëfinal
9Parimet e përgjithshme të së drejtës penale ndërkombëtare
10Llojet e përgjegjësise penale në të drejtën penale ndërkombëtare
11Përjashtimi nga përgjegjësia penale në drejtën penale ndërkombëtare
12Organizimi i gjykatave dhe tribunaleve nderkombetare. Parimet kryesore qe udheheqin procesin penal ndërkombëtar
13 Hapat kryesorë ne procedimet penale ndërkombëtare (Hetimi, gjykimi, dënimet dhe ankimimi)
14Dëshmitarët dhe viktimat ne proceset penale ndërkombëtare
15Bashkëpunimi dhe ndihma juridike në të drejtën penale ndërkombëtare
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Ne perfundim të kursit, studentët do të marrin njohuri te thelluara mbi ligjin nderkombetar penal, si ne planin material dhe ate procedurial
2Ne perfundim te kursit studentët do te jene ne gjendje te kuptojne dhe analizojne krimet nderkombetare dhe elementet e tyre.
3Ne perfundim të kursit, studentët do të kene njohuri te thelluara mbi tribunalet penale nderkombetare dhe juridiksionin e tyre.
4Ne perfundim te kursit studenti do te jete ne gjendje te zgjidhe probleme praktike qe lidhen me zbatimin e ligjit penal nderkombetar, ne rafsh nderkombetar apo kombetar.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)