Emri i Lëndës : Mjekësi Ligjore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 432-1 D 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve Ferdinand Xhaferaj, PhD
Asistenti dhe orari i konsultimeve Surja Shehi, Msc
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës Master
Përshkrimi Mjekësia ligjore është lënda mësimore e cila e studion njeriun ne raportet e tij me të drejtën. Ajo merret me studimin, përpunimin dhe zgjidhjen e çështjeve me karakter mjekësor e biologjikqë hasen ne praktikën hetimore e gjyqësore. Analiza e percaktime të hollësishme bëhen për objektin e ekspertimit mjekoligjor, procesin e vdekjes dhe ndryshimet qe i ndodhin trupit pas vdekjes, menyren e zhvillimit te ekspertimit mjekoligjor te kufomes duke perfshire kqyrjen, autopsine, zhvarrimin, te dhene te pergjithshme ne lidhje me traumatologjine dhe traumat komplekse, asfiksite mekanike, toksikologjine mjekoligjore, ekspertimin mjekologjor ne rastet e krimeve seksuale, identifikimin e provave materiale dhe te individeve si dhe veprat penale kunder shendetit dhe pergjegjesine ligjore te personelit shendetesor ne keto raste. Programi per leksione të caktuara parashikon seminare teorikopraktike, në të cilat diskutohen temat me te prekura ne fushen e ekspertimit mjekoligjor.
Objektivat Lënda synon të rrisë nivelin e formimit teorik të tyre nëpërmjet njohjes me të thelluar të objektit të studimit dhe shkencës së mjeksisë ligjore, ekspertimit mjekoligjor. Në përfundim të lëndës studenti do të kuptojë qëllimin e teknikave shkencore të mjekësisë ligjore. Studenti do të arrijë të vlerësojë rolet, përgjegjësitë dhe detyrimet etike të shkëncëtarëve të mjekësisë ligjore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mjekesia ligjore kriminalistike, perkufizimi, permbajtja.
2Tanatologjia, vdekja dhe ndryshimet pas vdekjes.
3Ekspertimi mjekoligjor i kufomes.
4Vdekjet e papritura.
5Traumatologjia, Demtimet mekanike sipas llojeve te tyre dhe lokalizimit.
6Traumatologjia, Demtimet mekanike sipas mjeteve shkaktuese te tyre. Kategorozimi juridik i demtimeve trupore.
7Raste studimore.
8Provim Gjysme-final.
9Traumat mekanike me mekanizma te kombinuara.
10Demtimet nga armet e zjarrit.
11Demtimet nga faktoret e tjere fizike.
12Asfiksite mekanike, Varja, Mbytja me lak, Mbytja me duar, Shtypja e barkut dhe e kraharorit.
13Asfiksite mekanike, Zenia e vrimave te gojes dhe te hundes, Trupat e huaj, Mbytja ne lengje.
14Toksikologjia mjekoligjore.
15Raste studimore.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
  • Spiro Cipi, Bardhyl Cipi, Ilirian Mandro dhe Sokrat Meksi, Tirane 2020
  • Sokrat Meksi dhe Arben Lloja, Prishtine 2010
  • Sokrat Meksi, Gramos Ylli dhe Bledar Xhemali, Tirane 2010
Referenca të tjera
  • Bashkim Cuberi, Sokrat Meksi dhe Bardhyl Cipi,
  • Sokrat Meksi dhe Flamur Blakaj
Punë laboratori 0
Përdorimi i komp. 0
Të tjera 0
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në përfundim të lëndës studenti do të zotërojë një formim teorik nëpërmjet njohjes me të thelluar të objektit të studimit dhe shkencës së mjeksisë ligjore, ekspertimit mjekoligjor.
2Studentët do të jenë i aftë të mendojë në mënyrë analitike duke krahasuar aplikimin e teorive dhe koncepteve të problemeve sociale.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale140
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)