Emri i Lëndës : Krimi Financiar dhe Kibernetik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
LAW 435-1 B 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Krimi Financiar dhe Kibernetik studion drejtimet kryesore të zhvillimit të krimit financiar në vendin tonë si dhe zhvillon më tej njohuritë e studentëve në lidhje me problematikat bashkëkohore të aplikimit të përgjegjësisë penale ndaj formave të krimit kibernetik. Kjo lëndë do të trajtojë çështjet ligjore që ngrihen për diskutim në praktikën e organeve të drejtësisë penale dhe punonjësve të agjensive ligjzbatuese gjatë përballjes së tyre me forma të ndryshme të krimit financiar apo kibernetik. Vëmëndje e veçantë i është kushtuar paraqitjes së teknikave specifike për identifikimin dhe hetimin e krimit kompjuterik. Transmetimi i dijeve bëhet në mënyrë graduale nëpërmjet shpjegimit të koncepteve thelbësore, përcjelljes së njohurive teorike dhe referimit në dispozitat ligjore të zbatueshme ndaj veprimeve kriminale në fjalë.
Objektivat Lënda synon që studentët të identifikojnë dhe shpjegojnë saktë ligjin e pastrimit të parave. Të kuptojnë se si ndikojnë krimet financjare në punën dhe përgjegjësitë e individëve. Qëllimi i kësaj lënde është të zhvillojë metodologji në analizimin dhe dokumentimin e krimeve kibernetike. Lënda ofron mbulim edhe të tematikave të tilla siҫ janë shkelja e pronësisë intelektuale, rreziqet e sigurisë , krimin në internet , vjedhjet e identitetit, survejimi i punonjësve, privatësinë dhe pajtimin. Gjatë analizimit të këtyre temave studenti do të fitojë aftësi vendim marrjeje për menaxherët e bizneseve dhe profesionistëve.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çfarë është krimi financiar. Përgjegjësia penale e personit juridik
2Pastrimi produkteve të veprës penale (pastrimi i parave)
3Korrupsioni dhe ushtrimi i ndikimit të paligjshëm
4Krimet në fushën e doganave
5Shpërdorimi i detyrës. Krimet në fushën e tatimeve dhe taksave
6Mashtrimi në subvencione, në sigurime, në kredi etj.
7Krimi kibernetik. Mashtrimi kompjuterik
8Provim Gjysmëfinal
9Veprat penale kundër integritetit dhe fshehtësisë të të dhënave dhe sistemeve kompjuterike
10Hyrja e paautorizuar kompjuterike dhe keqëprdorimi i paisjeve të aksesit në një sistem kompjuterik.
11Sulmet kundër integritetit të sistemeve kompjuterike dhe disponueshmërisë së shërbimeve të shoqërisë së informacionit
12Përgjimi i paligjshëm i komunikimeve elektronike
13Impersonifikimi online dhe përgjegjësia penale
14Infrastruktura dhe politikat e sigurisë së informacionit. Menaxhimi i rrezikut
15Përgjegjësia e ofruesve dhe operatorëve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike. Aspekte ndërkombëtare dhe juridiksioni
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studenti do të jetë në gjendje të kuptojë dhe shpjegojë drejtimet e ndryshme të krimit financiar.
2Të përvetësojë njohuri të qarta mbi teknikat e konsumimit të krimeve financiare.
3Të zbatojë drejtë elementët e reagimit ligjor ndaj formave të aktivitetit kriminal me natyrë ekonomike.
4Studenti do të jetë në gjëndje të identifikojë një aktivitet kriminal që kryhet në mjedisin virtual.
5Studenti do të mund të kuptojë drejtimet e reja të shfaqjes së krimit kibernetik.
6Kuptojë se si programet apo paisjet e dëmshme përdoren nga ana e keqbërësve për realizimin e qëllimeve të tyre kriminale.
7Të ndërtojë një projektim të qartë të infrastrukturës dhe politikave të nevojshme për sigurinë e informacionit në fushën e komunikimeve elektronike
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11313
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 149
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.96
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)