Seminar: “Zgjidhja e mosmarreveshjeve në mënyra alternative”

Departamenti i Drejtësisë pranë Kolegjit Universitar Bedër pati kënaqësinë të mirëpriste në një leksion te hapur Prof. Jacques Péricard, profesor në Universitetin e Limoges, Francë . Gjatë leksionit u diskutua mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në menyra alternative, në të cilat palët kërkojnë zgjidhjen me anë të një personi të tretë asnjanës, për të arritur një zgjidhje të pranueshme dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin.

 

Në fund të leksionit studentët treguan interes duke drejtuar pyetje në lidhje me cështjen.