Shkolla verore ‘Current issues in Intenational Law’ (edicioni 3)

Nga data 29 gusht deri më 6 shtator u mbajt edicioni i tretë i Shkollës Verore ‘Current issues in Intenational Law’, e cila u fokusua në rolin e së drejtës ndërkombëtare publike në trajtimin e aspekteve themelore që çdo avokati i së drejtës ndërkombëtare i nevojitet. E drejta ndërkombëtare publike është dega e së drejtës që rregullon marrëdhëniet midis aktorëve që veprojnë në nivelin ndërkombëtar, duke përfshirë shtetet, organizatat ndërkombëtare, popujt dhe individët. Gjatë shkollës verore u zhvilluan 10 leksione, ku studentët u njohën dhe diskutuan raste të ndryshme në fusha të së drejtës ndërkombëtare si: e drejta e traktateve, njohja e shtetit, të drejtat e njeriut, ndërhyjet në zgjedhje, e drejta e spiunazhit etj. 

 

Në fund të shkollës verore studentët arritën:

  1. të kuptojnë bazat e së drejtës ndërkombëtare;
  2. të identifikojnë ngjarjet aktuale dhe çështjet kryesore në lidhje me të Drejtën Ndërkombëtare Publike;
  3. mësojnë kornizën themelore të shkrimit dhe advokimit përpara GJNDsë;
  4. të jenë të përgatitur për të marrë pjesë në gjyqe simuluese ndërkombëtare; dhe 
  5. të rrisin aftësitë analitike për t'u angazhuar me probleme ligjore ndërkombëtare, në veçanti duke shkruar ese të shkurtra dhe / ose punime seminarike (në formën e vlerësimit të propozuar, si formues dhe përmbledhës) dhe duke bërë një prezantim në grup në klasë.

 

Edicioni i tretë i shkollës verore ‘Current Issues in International Law’ u organizua nga Gentjan Skara dhe Daniel Klingenberg dhe moren pjesë 10 studentë te programit bachelor dhe master. Shkolla verore u zhvillua tërësisht në gjuhën angleze.

 

Programi i shkollës verore

 

1a.

Introduction to the summer school and importance of International Public law

1b.

Sources of International Law Jurisdiction in international law

2

The ICJ: organization and functions

3

Treaty Law

4

Foreign Policy in international law 

5

Human Rights Law 

6

Foreign election interference and law of espionage

7

State Recognition and succession

8

International cyber security and data protection

9

Legal Research and Writing

10

Closing and Individual oral arguments (5 -10 minutes presentation about a legal issue)