Seminar i hapur me temë: "Të miturit në konflikt me ligjin përtej sfidave e perspektivave"

Departamenti i Drejtësisë në bashkëpunim me Zyrën e Karrierës organizuan seminarin e hapur me temë "Të miturit në konflikt me ligjin përtej sfidave e perspektivave: parandalimi, rehabilitimi dhe integrimi në shoqëri", me të ftuar znj. Esjurda Tallushi, Eksperte e të miturve në konflikt me ligjin.
Gjatë seminarit u diskutua për sifdat që hasin strukturat shtetërore në implementimen e ligjislacionit për parandalimin, rehabilitimin dhe integrimi në shoqëri të të miturve.
Studentët u njohen me raste konkrete dhe problematikat aktule duke patur mundësinë për të drejtuar pyetje dhe dhënë sugjerime në lidhje me temën.